Polityka prywatności
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin jako Administrator Państwa danych osobowych, na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: hello.poland.office@gmail.com lub listownie na adres: HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin.

Kontakt: hello.poland.office@gmail.com

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Administrator, przetwarza oraz będzie przetwarzała Państwa dane osobowe:

 1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Administratora przez dostawców takich usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie roszczeń, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Administratora oraz rejestrowanie wejść i wyjść z siedziby Administratora, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;
 4. prowadzenie rekrutacji, nawiązanie współpracy (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO, tj. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, podstawą prawną jest niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy, podstawą przetwarzania danych);
 5. podjęcie działań w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji);
 6. przejęcie rozpatrzenie żądania na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Obowiązek wynikający z RODO udzielenie osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem);
 7. przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane (w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione);
 8. obsługa recepcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu umówienia spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);
 9. archiwizacja dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO);
 10. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 12. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie, w tym przesyłanie newslettera (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 13. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) (art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.);
 14. dopasowania treści portalu segin-roman.com do zainteresowań użytkowników, w tym profilowania użytkowników portalu internetowego Administratora, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenie obsługi Klienta
 15. prowadzenia statystyk na portalu segin-roman.com;
 16. przedstawienia oferty (o ile wyrażono zgodę na jej otrzymanie);
 17. wysyłania newslettera (o ile wyrażono zgodę na jego otrzymanie).
III. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe a ponadto w celu realizacji umowy Administratora jest uprawniona do udostępniania zebranych lub przetwarzanych danych osobowych do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, współpracujących z Administratorem oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, nabywców wierzytelności, podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), biur informacji gospodarczej, firm kurierskich, dostawcę usług płatniczych, dostawców Internetu, domen i hostingu, operatorów systemów płatności w tym on-line, księgowo-finansowe, audytorów, dostawców usług informatycznych, operatorów sieci, dostawców usług w tym usług reklamowych, google, portale społecznościowe, firm drukarskich oraz niszczenia dokumentów, podmiotów współpracujących z Administratorem, bankom, instytucjom płatniczym, towarzystw ubezpieczeniowych, organom władzy publicznej, KAS, ZUS, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Klienta. Dane będą przekazywane w zakresie niezbędnego minimum. Odbiorcom nie wskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych (o ile zostały mu udostępnione):

 1. imię, nazwisko,
 2. adres zamieszkania/korespondencyjny,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego,
 6. numer NIP (o ile jest wymagany do realizacji usługi),
 7. opcjonalnie nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP,
 8. dane Państwa kontrahentów zgodnie z przesłanymi Dokumentami.
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

V. SKĄD ADMINISTRATOR POZYSKUJE DANE OSOBOWE

Administrator gromadzi dane osobowe lub może zbierać dane osobowe za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Pozyskanie następuje głównie poprzez zawarcie z Administratorem umowy, przesłanie oferty, wysłanie korespondencji, zapisanie się do newslettera, złożenie aplikacji. Przekazanie danych osobowych może nastąpić także drogą poczty elektronicznej lub w rozmowie telefonicznej.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe pochodzące – za zgodą użytkownika – z plików cookies oraz innych technicznych narzędzi rejestrowania preferencji użytkowników serwisu. Dane mogą być również pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł, w tym także portali internetowych i serwisów społecznościowych o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu wykonywania umowy lub świadczenia usługi przez Administratora jak również w celach opisanych w pkt. II powyżej. Za dobrowolną zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych i handlowych w odniesieniu do usług Administratora lub podmiotów trzecich, chociażby poprzez otrzymywanie ofert handlowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z celami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celu ochrony praw pracowniczych.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów i świadczenia usług, oraz innych celów opisanych w ust. II powyżej określonych niniejszą klauzulą, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie ww. umów i ich wykonanie oraz świadczenie usług a także realizacja czynności opisanych powyżej o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień zgodnie z regulacjami RODO.

 • Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • Prawo żądania sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym";
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • Prawo do wycofania zgody.
W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na tej podstawie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania Danych Osobowych określonej osoby jeżeli jest to niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Mają Państwo prawo uzyskać od HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, są Państwo uprawnieni uzyskać dostęp do tych danych oraz do informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie danych do celów wykonania umowy, może skutkować zakończeniem świadczenia usług przez HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: info@fin-consult.pl stosownego oświadczenia.

Prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i ich sprostowania

HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, że posiadacie Państwo również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16 RODO, art. 17 RODO, art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak ,z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

VIII. ŚRODKI TECHNICZNE

Administrator stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze strony internetowej Administratora i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego o ile ten zostanie zastosowany. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane przez HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, jak również z powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów (z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California. Dane pozyskane przez GoogleAnalytics przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. w/w usługi dostępne są pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pozatym, HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za pomocą systemu Google Analytics, śledzi Państwa ruch na swojej stronie internetowej.

W każdym czasie mogą Państwo wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej. Aby tego dokonać, należy użyć urządzenia z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

X. Pliki Cookies

Co to są ciasteczka i dlaczego ich używamy?

Dla Państwa wygody strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też strony, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies" zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Korzystanie ze strony internetowej segin-roman.com jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwo plików cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej Administratora. Stosowane pliki cookies wchodzą w skład oprogramowania Google Analytics. Dane pozyskane przez GoogleAnalytics przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. w/w usługi dostępne są pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj. Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności serwisu (tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury) oraz utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celach:

 • konfiguracji serwisu;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu oraz lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji trześci;
 • uwierzytelnienie użytkownika w serwisie i zapewnienie utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
 • analiz i badanie oglądalności;
 • prowadzenie statystyki użytkowników odwiedzających witrynę;
 • analiza i badanie witryny;
 • poprawność działania oraz utrzymanie witryny;
 • marketingu i reklamy;
 • zabezpieczenie np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • niezbędnych do działania serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
„Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie/wyłączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe;
 • zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn;
 • określania ustawień dla różnych rodzajów plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych jako sesyjnych;
 • usuwania lub blokowania cookies.
XI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub w określonych wypadkach do czasu wycofania zgody. Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w szczególności:

a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na Administratora obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetworzone na takiej podstawie.

Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu pod względem osobistych preferencji i zainteresowań, na podstawie danych analitycznych zbieranych na stronie segin-roman.com oraz dla celów statystycznych i marketingowych, dla celów newslettera (w razie wyrażenia zgody).

XII. CZY I KIEDY MOŻLIWA JEST ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator będzie podejmował działania mające na celu regularne przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z witryny internetowej segin-roman.com oraz podawanie swoich danych osobowych na potrzeby formularza jest całkowicie dobrowolne.

W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu opisanego w polityce prywatności lub obowiązujących przepisach prawa.

W każdym czasie ma Pan/Pani również prawo skontaktować się z nami w celu pozyskania dodatkowych informacji.

Politykę Prywatności w zakresie przetwarzania dostępna jest także online pod adresem segin-roman.com

Made on
Tilda