Regulamin platformy
REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ TDI CONSULT SP. Z O. O.

I. WPROWADZENIE

 1. HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, email:hello.poland.office@gmail.com, świadczy usługę dostępu do Platformy internetowej segin-roman.com na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem której możliwy jest zakup Produktów oferowanych przez HELLO POLAND sp. z o.o. na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie dot. określonego Produktu.
 2. Poniższy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady użytkowania Platformy internetowej dostępnej pod adresem: segin-roman.com, której posiadaczem jest HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, email:hello.poland.office@gmail.com. Adres www dotyczący poszczególnych Produktów zostanie określony w Regulaminie Produktu oraz możliwe będzie skorzystanie z Produktu poprzez wejście z Portalu.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu oraz zawiera ogólne warunki korzystania z Produktów, z jednoczesnym wskazaniem, że korzystanie z poszczególnych Produktów zostało określone w Regulaminie Produktu. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług lub Produktów dostępnych na Platformie zawierając warunki korzystania z Platformy oraz Ogólne Warunki Korzystania z Produktów, o ile postanowienia Regulaminu Produktu nie zawierają regulacji odmiennych w takim wypadku wiążące są postanowienia Regulaminu Produktu.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie dla każdego Użytkownika Platformy pod adresem internetowym: segin-roman.com.
 5. Osoba korzystająca z Platformy bądź z któregokolwiek z Produktów (dalej: „Użytkownik"), powinna przed rozpoczęciem korzystania z Platformy lub Produktu zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem Produktu, z którego korzysta. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania lub korzystania z Platformy lub Produktu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Produktu. Rozpoczęcie korzystania z Platformy lub Produktu oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu oraz Regulaminu Produktu, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy są dedykowane zarówno dla odbiorcy komercyjnego jak i konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
II. DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Administrator – podmiot zarządzający Platformą, którym jest spółka HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795;
 2. Dane – wszystkie dane, udostępnione Administratorowi podczas Rejestracji, korzystania z Platformy bądź Produktów, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej lub dostarczane w jakikolwiek sposób;
 3. Hasło – indywidualny ciąg znaków stanowiący zabezpieczenie Konta Użytkownika stosowane podczas uzyskiwania dostępu do Platformy;
 4. Platforma – należący do Administratora serwis internetowy, działający pod adresem segin-roman.com, stanowiący platformę on-line służącą Administratorowi do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w tym w zakresie sprzedaży Produktów m.in. w zakresie gromadzenia danych finansowych w odpowiednie sprawozdania, zestawienia umożliwiające im optymalizację działań w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, a także prowadzenia szkoleń on-line, doradztwa;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zarejestrowana na Platformie mogąca korzystać z Usług dostępnych na Platformie, posiadająca indywidualny Login i Hasło;
 6. Rejestracja – procedura polegająca na utworzeniu przez Użytkownika indywidualnego Konta na Platformie, następująca poprzez uzupełnienie wskazanych w formularzu informacji oraz akceptację Regulaminu i udzieleniu wymaganych zgód. Rejestracja konta jest nieodpłatna, natomiast korzystanie z poszczególnych Produktów podlega opłacie określonym w Regulaminie Produktu oraz Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu Produktu oraz odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Portalu oraz Regulaminie Produktu;
 7. Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika, w której gromadzone są dane wprowadzone bądź nadesłane przez Użytkownika oraz informacje o jego aktywności na Platformie, dostępna po zalogowaniu (podanie Loginu i Hasła) i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w ramach Platformy, a także zakup i korzystanie odpłatne z Produktów na zasadach określonych w Regulaminie Produktu;
 8. Login – indywidualny, wybrany w trakcie Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, służący do uzyskania dostępu do Platformy;
 9. Usługa Przesyłu – usługa polegająca na wprowadzeniu Danych na Platformę;
 10. Usługa Przechowywania – usługa polegająca na udostępnieniu dla Danych Użytkownika przestrzeni dyskowej Platformy;
 11. Operator Płatności – dostawca usług płatniczych, którym jest WAYFORPAY, będący pośrednikiem w rozliczeniach transakcji zakupu Usług dokonanych przez Użytkownika na Platformie;
 12. Okres Przechowywania – czas przechowywania Dokumentów w przestrzeni dyskowej Platformy w trakcie korzystania z Platformy i dodatkowo przez okres 12 miesięcy od momentu zaprzestania korzystania. Przez zaprzestanie korzystania z Platformy uważa się w szczególności brak aktywności Użytkownika w okresie 12 miesięcy, rezygnację z korzystania usług Platformy. Bieg terminu Okresu Przechowywania rozpoczyna się w momencie umieszczenia Danych na Platformie. Materiały będą usuwane przez Administratora z Konta Użytkownika po upływie wskazanego wyżej Okresu Przechowywania;
 13. Umowa – umowa o dotycząca korzystania z Produktów za pośrednictwem Platformy oraz korzystania z Platformy, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu, zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 14. Regulamin Platformy – niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Platformy oraz ogólne warunki korzystania w Produktów, które zostały sprecyzowane w Regulaminie Produktu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Produkt – Usługa, produkt, świadczenie świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika jako świadczenie dodatkowe lub usługa dodatkowa świadczona przez Administratora poza Platformą lub jako dodatek do Platformy udostępniane w formie odpłatnej;
 16. Regulamin Produktu – regulamin określający szczegółowe zasady, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika korzystającego z Produktów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
III. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja Konta na Platformie jest warunkiem wymaganym do korzystania z Produktów dostępnych w ramach Platformy oraz Platformy.

2. Rejestracja na Platformie jest dobrowolna i nieodpłatna.Rejestracja Konta następuje poprzez:

- wypełnienie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika formularza Rejestracji dostępnego na Platformie poprzez podanie wskazanych w nim informacji;

- zaakceptowanie Regulaminu i innych wymaganych oświadczeń, w tym wskazanych w punkcie 3 poniżej;

- aktywowanie Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora;

- zweryfikowanie Danych Użytkownika przez Administratora Platformy;

3. Osoba dokonująca Rejestracji oświadcza, iż:

- jest upoważniona do składania oświadczeń wymaganych w trakcie Rejestracji oraz że wszelkie przekazane przez nią Dane są prawdziwe;

- wyraża zgodę na usunięcie Danych z bazy przez Administratora po Okresie Przechowywania;

- bierze pełną i wyłączną odpowiedzialność za dostarczone Dane umieszczane ww. operacjach, a także Danych na Koncie i utworzonych na Platformie.

4. Administrator przed Aktywacją Konta może zażądać od Użytkownika dostarczenia dokumentów potwierdzających Dane Użytkownika zgłoszone przez niego podczas Rejestracji.

5. W rezultacie pomyślnie sfinalizowanej Rejestracji Konto Użytkownika uzyskuje status aktywny. Użytkownik może zacząć korzystać z Platformy, dysponujący pełnymi uprawnieniami w administrowaniu Kontem.

6. Tylko jedno Konto na Platformie może być zarejestrowane na danego Użytkownika (osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej). Bezwzględnie zabrania się kilkukrotnej rejestracji jednego Użytkownika.

7. Użytkownik obowiązany jest chronić swój Login i Hasło i utrzymywać je w poufności, w szczególności poprzez nie udostępnianie go innym Użytkownikom lub osobom trzecim. W razie pozyskania informacji o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Loginu i Hasła, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora. W przypadku braku powiadomienia, Użytkownik może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

IV. USŁUGI DOSTĘPNE NA PLATFORMIE

1. Umowy dotyczące Platformy zawierane są na zasadach przewidzianych w Regulaminie natomiast umowy dotyczące Produktów na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Portalu oraz Regulaminie Produktu.

2. Na Usługę Platformy składają się nierozłącznie:

- usługa Przesyłu;

- rejestracja Konta Użytkownika;

- usługa Przechowywania objęta Okresem Przechowywania;

- możliwość odpłatnego korzystania z Produktów za pośrednictwem Portalu;

3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Platformy, po zarejestrowaniu Konta, co oznacza akceptację Regulaminu – tym samym zawierając Umowę z Administratorem. Korzystanie z Produktu następuje po dokonaniu opłaty do Produktu oraz rejestracji Konta w Portalu, co oznacza akceptację Regulaminu Portalu oraz Regulaminu Produktu.

4. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Produktu – przez złożenie na Platformie zamówienia obejmującego:

- wybór Produktu;

-realizację kroków obejmujących szczegółowe określenie zakupionego Produktu oraz akceptację
Regulaminu Portalu oraz Regulaminu Produktu, co jest równoznaczne z zamówieniem Produktu;

- uiszczenie opłaty.

5. Założenie Konta na Portalu jest nieodpłatne natomiast korzystanie z Produktów następuje na zasadzie odpłatności określonej w Regulaminie Produktu. Użytkownik chcąc korzystać z płatnej części Platformy, tj. poszczególnych Produktów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem zawartym w Regulaminie Produktu. Tym samym korzystanie z wybranego Produktu następuje na zasadzie odpłatności na zasadach opisanych w Regulaminie Produktu po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu Produktu. Użytkownik chcąc korzystać z płatnej części Platformy, tj. Produktu zobowiązany jest zapoznać się z Cennikiem Produktu. Cennik Produktu każdorazowo stanowi załącznik do Regulaminu Produktu. Szczegółowy Cennik i zakres Usług świadczonych przez Administratora w ramach określonego Produktu każdorazowo zostanie zawarty w załączniku do Regulaminu Produktu.

6. Aktywacja dostępu do Produktu dokonywana jest przez zalogowanego Użytkownika przez uiszczenie opłaty przy wykorzystaniu płatności elektronicznych realizowanych przez Operatora Płatności. Szczegółowy Cennik i zakres Usług świadczonych przez Administratora został opisany w Załączniku do Regulaminu Produktu.

7. W przypadku braku logowania do Platformy przez okres 12 miesięcy, Administrator zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika oraz jego Danych.

8. Umowa dotycząca korzystania z Platformy zawierana jest na czas nieoznaczony. Natomiast umowa dotycząca korzystania z Produktu zawierana jest zgodnie z Regulaminem Produktu. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Platformy oraz korzystania z Produktów, Użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto. Użytkownik sam może rozwiązać Umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Po upływie ww. okresu Administrator usuwa wszystkie Dane Użytkownika z Platformy. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Administratora wskazany powyżej bądź elektronicznie na adres mailowy Administratora: hello.poland.office@gmail.com.

9. Dostęp do odpłatnej części Portalu, tj. Produktów będzie umożliwiony po otrzymaniu od Operatora Płatności potwierdzenia uiszczenia przez Użytkownika opłaty za Produkt.

10. Dostęp do Produktu będzie możliwy dopiero po dokonaniu opłaty zgodne z Cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu Produktu.

11. Operator Płatności udostępnia następujące formy płatności:

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
- płatności online, w tym płatności automatyczne;

12. Administrator Platformy oraz Produktu nie przetwarza i nie przechowuje tzw. wrażliwych danych karty płatniczych. Dane te będą przechowywane w systemie Operatora Płatności.

13. Administrator Platformy i Operator Płatności są zobowiązani akceptować wszelkie ograniczenia nałożone przez wydawcę karty płatniczej w zakresie płatności automatycznych, w szczególności wprowadzone limity (kwotowe lub ilościowe) dokonywanych transakcji.

14. Przed dokonaniem każdej transakcji Użytkownik zostanie poinformowany o kwocie do zapłaty w podsumowaniu zlecenia.

15. Każdorazowo na etapie podsumowania zlecenia, przed przekierowaniem na stronę Operatora Płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju płatności (płatność jednorazowa lub automatyczna).

16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z płatności automatycznych w zakładce profil.

17. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał płatności za pomocą kart płatniczych, termin realizacji Usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

18. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

19. Faktury za Usługi będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formacie elektronicznym w terminie do 7 dni od momentu uiszczenia opłaty. Faktura będzie przesyłana na adres email wskazany przez Użytkownika w momencie rejestracji Konta.

20. Administrator może zaproponować inną formę płatności za Usługi realizowane na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy w sytuacji, gdyby niemożliwe było zrealizowanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.

21. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.

22. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umówy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

23. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie" Klienta, w przypadku Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa HELLO POLAND świadczy Usługę po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane przez Użytkownika założenia konta i dokonaniu opłaty.

24. HELLO POLAND informuje ponadto, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy na udostępnienie treści cyfrowych w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu/Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

25. HELLO POLAND informuje jednocześnie, że Użytkownik, z zastrzeżeniem ustępów powyżej (w/w wskazanych przypadkach uprawnienie wygasa) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

26. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, powinien:

- W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć Stronę;
- W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, lub drogą mailową na adres: hello.poland.office@gmail.com, formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy.

27. Użytkownik w celu odstąpienia od Umowy winien wysłać informację o odstąpieniu przed upływem w/w 14 dniowego terminu. Po jej otrzymaniu HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

28. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy, chyba, że świadczenie rozpoczęło się za zgodą Użytkownika, na zasadach opisanych powyżej w takim wypadku prawo do odstąpienia Użytkownikowi/konsumentowi nie przysługuje i nie otrzyma on tym samym zwrotu środków.

V. NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA

1. Zabronione jest korzystanie z Platformy oraz Produktu do celów naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, bądź do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności:

- wykorzystywanie Platformy oraz Produktu do przechowywania bądź rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne, zagrażających bezpieczeństwu lub integralności Platformy, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych;

- przesyłanie za pośrednictwem Platformy oraz Produktu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości, w tym niezamówionych informacji handlowych oraz informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

- wykorzystywanie Danych innych Użytkowników bądź osób trzecich bez ich wiedzy i zgody;

- podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób bezpośredni lub pośredni stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.

2. W sytuacji, gdyby Użytkownik korzystał z Platformy oraz Produktu w sposób niedozwolony, opisany w punkcie 1 powyżej, Administrator może nałożyć na Użytkownika następujące sankcje:

- zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Platformy oraz Produktu, dostępu do bezprawnych Danych znajdujących się na Koncie Użytkownika bądź całkowite usunięcie ich z przestrzeni dyskowej Platformy oraz Produktu;

- zablokowanie Użytkownikowi możliwości przesyłania i przechowywania Danych na Platformie oraz Produktu;

- zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta lub Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

- rozwiązanie Umowy o świadczeniu Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

3. O wszelkich sankcjach nałożonych na Użytkownika z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora. Administrator wyśle do Użytkownika wiadomość na podany przy Rejestracji (bądź wskazany później w toku korzystania z Platformy) adres poczty elektronicznej, określającą przyczyny i skutki nałożenia sankcji.

4. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Usługi, jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub Usługi z tego samego powodu, będzie nieodwracalna.

5. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w sekcji IX niniejszego Regulaminu.

6. Poza przypadkami związanymi ze zdarzeniami opisanymi w punkcie 1 powyżej, Administrator może zablokować Konto Użytkownika co nie spowoduje trwałego usunięcia Konta, jeżeli nastąpi jedno z następujących zdarzeń:

- Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie Portalu lub Regulaminie Produktu zgodnie z procedurą przewidzianą w sekcji X Regulaminu;

- Użytkownik podejmie działania, które choćby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Platformy oraz Produktu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Platformy oraz Produktu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

- Użytkownik nie dokona płatności za usługę zgodnie z terminami wskazanymi w regulaminie produktu.

7. W czasie, kiedy dostęp do Konta będzie zablokowany, Użytkownik nie będzie miał dostępu do przechowywanych na Koncie Danych. Po ustaniu przyczyn zawieszenia, Użytkownikowi zostanie przywrócony dostęp do wszystkich Danych, które nie będą miały charakteru bezprawnego.

8. W przypadku, gdyby naruszające Regulamin Portalu lub Regulamin Produktu działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi jakąkolwiek szkodę, w szczególności poprzez destabilizację działalności Platformy lub utrudnienie korzystania z Platformy innym Użytkownikom lub Produktu, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej w pełnej wysokości poniesionej szkody.

9. Jakiekolwiek próby włamania do Portalu lub Produktu oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione

10. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Platformy i Produktu jedynie do własnego użytku. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów elementów serwisu lub platformy w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.

VI. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Platforma działa w oparciu o technologię plików cookie. Zasady zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych oraz zasady wykorzystywania plików cookie przez Administratora w celu właściwego działania Platformy są zawarte w Polityce prywatności i plików cookie, dostępnej pod adresem internetowym segin-roman.com.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Platformy lub Produktu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie na Platformie, zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 3. Ograniczenie możliwości korzystania z Produktu może nastąpić w przypadku próby korzystania z Usługi jednocześnie na kilku Sprzętach lub w przypadku próby nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika w Serwisie. Informacja o wystąpieniu ograniczenia będzie dostępna w Serwisie w formie stosownego komunikatu planszowego. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń Klient powinien skontaktować się z Administratorem.
 4. W przypadku korzystania z Produktów, Administrator zastrzega możliwość przekierowania Użytkownika na stronę Produktu, na co Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę.
 5. Korzystanie z Produktu możliwe będzie poprzez kliknięcie stosownego odnośnika na Platformie lub poprzez bezpośrednie wejście do strony internetowej Produktu, o której Użytkownik będzie mógł powziąć informację lub zostanie o niej poinformowany.
VII. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator odpowiada za realizację Produktów zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Użytkownika oraz za funkcjonowanie Platformy lub Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Portalu lub Produktu.

2. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Usług (funkcjonowanie Produktów) objętych Umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli zostało to spowodowane przez zdarzenia pozostające poza kontrolą Administratora, w szczególności:

- zdarzenia o charakterze siły wyższej (np.: wojna, inne działania zbrojne, zamieszki, akty lub działania organów władzy publicznej, klęski żywiołowe, żałoba narodowa);

- awarie sprzętu lub przerwy w dostawach prądu;

- konieczność zastosowania się do nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa lub warunków koncesji, zezwolenia lub innych dokumentów wydawanych przez organy władzy publicznej.

4. W świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie jest inicjatorem przekazu Danych Użytkownika przez Użytkownika w związku z dostępem do Usług i korzystaniem z nich, i nie modyfikuje Danych Użytkownika. Administrator zapewnia jedynie swe zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane i przechowywane na Platformie oraz w Produktach przez Użytkowników.

6. Administrator nie monitoruje treści umieszczanych przez Użytkowników na ich Kontach na Platformie lub w Produktach. W przypadku powzięcia wiadomości o publikowaniu treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem bądź niniejszym Regulaminem, Administrator niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych treści i dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane z zasobów Portalu lub Produktu w możliwie krótkim czasie, stosownie do postanowień sekcji V niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku uniemożliwienia dostępu bądź usunięcia tych treści.

7. Administrator uprawniony jest do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Portalu lub Produktu lub ich poszczególnych usług, funkcjonalności, elementów w celu ich ulepszenia, dodawania usług/Produktów elementów Portalu/Produktów lub przeprowadzania konserwacji. W przypadku planowego czasowego wyłączenia świadczenia Usług Administrator z wyprzedzeniem powiadamia o tym Użytkowników.

8. Administrator uprawniony jest do prowadzenia na Platformie lub w Produktach działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym umieszczania na Platformie lub w Produktach reklam.

9. Administrator uprawniony jest do zanonimizowanej publikacji treści pytań, wniosków lub postulatów kierowanych przez Użytkowników do Administratora, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami i wskazówkami oraz dalszymi uwagami Użytkowników, dotyczących kwestii odnoszących się do problemów technicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy lub Produktu (FAQ).

10. Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Platformy/Produktu, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Administrator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie. Administrator zastrzega, że dostęp do Portalu lub Produktu dostępny jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Administratora, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Platformy lub Produktu jako całości lub Produktu, oraz poszczególnych ich części (w tym wszystkie znaki towarowe) przysługują Administratorowi.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownicy nie uzyskują jakichkolwiek praw do przedmiotów własności intelektualnej wykorzystanych w ramach Platformy lub Produktów.
IX. ZASADY REKLAMACJI

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację na działanie Platformy lub Produktu oraz którą Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć.
 2. Reklamacja może dotyczyć nieprawidłowości funkcjonowania Platformy lub Produktu, niewykonania lub nienależytego wykonania Produktu bądź nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu korzystania z Produktu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej: hello.poland.office@gmail.com
 4. Reklamacje należy zgłosić przed upływem 5 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia nieprawidłowości będącej podstawą reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu pozostawiane będą bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (w tym dane osobowe, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.
 6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wymienionych w punkcie 5 danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator uprawniony jest do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
 8. Nie poinformowanie Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 10 dni kalendarzowych od upływu terminu wskazanego w punkcie 7, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na ingerencję Administratora w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta lub Usług, a także na podejmowanie przez Administratora działań w ramach tejże struktury technicznej celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Konta lub Usług zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.
 10. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze. Reklamacje dotyczące usług płatniczych winny być kierowane bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane bezpośrednio do Administratora, nie będą rozpatrywane.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niewykonania lub nienależytego świadczenia usług objętych Produktem lub Produktów przez Administratora nie powodują okoliczności niezależne od Administratora tj.:

 • ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub
 • niesprawność, wadliwość sprzętu lub oprogramowania należącego do Użytkownika lub
 • inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową, Regulaminem lub regulaminem działania lub zaniechania Klienta lub
 • ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w niniejszym Regulaminie, na które Użytkownik wyraża zgodę akceptując przedmiotowy Regulamin.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa bądź zmian zasad funkcjonowania Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy lub Produktów. Zmienione wersje Regulaminu będą udostępniane na Platformie lub Produkcie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu. Informację o zmianach w Regulaminie Użytkownik otrzyma w sposób analogiczny, jak w przypadku udostępniania faktury elektronicznej. Wysłanie powiadomienia na adresy podane przy Rejestracji o zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną jest równoznaczne z jego dostarczeniem. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub z chwilą poinformowania o zmianie serwisu Użytkownika. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie i trybie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem podlegają ewentualnej kognicji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów wokół niniejszego Regulaminu i świadczenia usług przez Administratora jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w Aplikacji lub pod adresem segin-roman.com, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
W załączeniu:

Załącznik Nr 1-Formularz odstąpienia od umowy

Made on
Tilda