Klauzula GDPR
KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informujemy Państwa, że HELLO POLAND Sp. z o.o. przetwarza między innymi dane osobowe:
 • klientów będących osobami fizycznymi;
 • w przypadku klientów administratora będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 • osób zgłaszających się do Administratora w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez administratora, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Administratora;
 • osób współpracujących z Administratorem w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Administratora;
 • osób co do których Administrator posiada dane na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu świadczenia usług prawnych;
 • osób, wobec, których Administrator podejmuje działania prawne;
 • osób, do które korzystają z newslettera lub zwróciły się o otrzymanie oferty.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HELLO POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, – dalej jako „Administrator".

Niezależnie od powyższego poniżej wskazuje się dodatkowe dane kontaktowe Administratora: hello.poland.office@gmail.com.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Administratora przez dostawców takich usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie roszczeń, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Administratora oraz rejestrowanie wejść i wyjść z siedziby Administratora, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą
 4. prowadzenie rekrutacji, nawiązanie współpracy (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO, tj. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, podstawą prawną jest niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy, podstawą przetwarzania danych)
 5. podjęcie działań w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji)
 6. przejęcie rozpatrzenie żądania na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Obowiązek wynikający z RODO udzielenie osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem)
 7. przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane (w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione)
 8. obsługa recepcji (art. 6 ust. 1lit. f) RODO w celu umówienia spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)
 9. archiwizacja dokumentów (art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO)
 10. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 11. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 12. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie, w tym przesyłanie newslettera (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 13. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) (art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.)
 14. dopasowania treści portalu segin-roman.com do zainteresowań użytkowników, w tym profilowania użytkowników portalu internetowego Administratora, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenie obsługi Klienta
 15. prowadzenia statystyk na portalu segin-roman.com,
 16. przedstawienia oferty (o ile wyrażono zgodę na jej otrzymanie),
 17. wysyłania newslettera (o ile wyrażono zgodę na jego otrzymanie),
3. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe a ponadto w celu realizacji umowy Administratora jest uprawniona do udostępniania zebranych lub przetwarzanych danych osobowych do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, współpracujących z Administratorem oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, nabywców wierzytelności, podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), biur informacji gospodarczej, firm kurierskich, dostawców usług płatniczych, dostawców Internetu, domen i hostingu, operatorów systemów płatności w tym on-line, księgowo-finansowe, audytorów, dostawców usług informatycznych, operatorów sieci, dostawców usług w tym usług reklamowych, google, portale społecznościowe, firm drukarskich oraz niszczenia dokumentów, podmiotów współpracujących z Administratorem, bankom, instytucjom płatniczym, towarzystw ubezpieczeniowych, organom władzy publicznej, KAS, ZUS, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Klienta. Dane będą przekazywane w zakresie niezbędnego minimum. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych (o ile zostały mu udostępnione):
 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania/korespondencyjny,
 • adres e-mail
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego
 • numer NIP (o ile jest wymagany do realizacji usługi),
 • opcjonalnie nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP.
 • inne dane personalne
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że będą one pozyskane w ramach usługi Google Analytics. Wówczas dane mogą być przekazywane do USA.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów i świadczenia usług, oraz innych celów opisanychПар powyżej określonych niniejszą klauzulą, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie ww. umów i ich wykonanie oraz świadczenie usług a także realizacja czynności opisanych powyżej o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do
 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub w określonych wypadkach do czasu wycofania zgody. Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w szczególności:

a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

c) celem wypełnienia ciążących na Administratora obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetworzone na takiej podstawie.

Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu pod względem osobistych preferencji i zainteresowań, na podstawie danych analitycznych zbieranych na stronie segin-roman.com oraz dla celów statystycznych i marketingowych, dla celów newslettera (w razie wyrażenia zgody).

Politykę Prywatności w zakresie przetwarzania dostępna jest także online na stronie segin-roman.com.

W każdym czasie ma Pan/Pani również prawo skontaktować się z nami w celu pozyskania dodatkowych informacji.

W imieniu: HELLO POLAND sp. z o.o., dnia 01.07.2022 r.

Made on
Tilda