REGULAMIN PRODUKTU KURS ON-LINE „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce"
– HELLO POLAND Sp. z o.o.
I. WPROWADZENIE

 1. HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, email:hello.poland.office@gmail.com, świadczy usługę dostępu do Platformy internetowej segin-roman.com na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem której możliwy jest zakup Produktów oferowanych przez HELLO POLAND sp. z o.o. na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie dot. korzystanie z Portalu oraz niniejszym Regulaminie dot. określonego Produktu.
 2. Poniższy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady użytkowania Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" dostępnego pod adresem: segin-roman.com, którego posiadaczem jest HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, email: hello.poland.office@gmail.com
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady stanowiące prawne podstawy oraz warunki korzystania z Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" oraz stanowi uzupełnienie Regulaminu Portalu, z jednoczesnym wskazaniem, że korzystanie z poszczególnych Produktów zostało określone w Regulaminie Produktu, natomiast ogólne warunki zostały zawarte w Regulaminie. Regulamin Platformy znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych na Platformie, o ile postanowienia Regulaminu Produktu nie zawierają regulacji odmiennych w takim wypadku wiążące są postanowienia Regulaminu Produktu.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie dla każdego Użytkownika Platformy pod adresem internetowym: segin-roman.com.
 5. Osoba korzystająca z Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" (dalej: „Użytkownik"), powinna przed rozpoczęciem korzystania z Platformy lub Produktu zapoznać się z Regulaminem Platformy oraz z niniejszym Regulaminem Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" z którego korzysta. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy lub korzystania z Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce", do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Platformy. Rozpoczęcie korzystania z Platformy lub Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu oraz niniejszego Regulaminu Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce", z którego korzysta Użytkownik.
 6. Produkty świadczone za pośrednictwem Platformy są dedykowane zarówno dla odbiorcy komercyjnego jak i konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
II. DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Administrator – podmiot zarządzający Platformą, którym jest spółka HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000676429, NIP: 7123338711;
 2. Dane – wszystkie dane, udostępnione Administratorowi podczas Rejestracji, korzystania z Platformy bądź Produktów, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej lub dostarczane w jakikolwiek sposób;
 3. Hasło – indywidualny ciąg znaków stanowiący zabezpieczenie Konta Użytkownika stosowane podczas uzyskiwania dostępu do Platformy;
 4. Platforma – należący do Administratora serwis internetowy, działający pod adresem segin-roman.com, stanowiący platformę on-line służącą Administratorowi do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w tym w zakresie sprzedaży Produktów m.in. w zakresie gromadzenia danych finansowych w odpowiednie sprawozdania, zestawienia umożliwiające im optymalizację działań w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, a także prowadzenia szkoleń on-line, doradztwa;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zarejestrowana na Platformie mogąca korzystać z Usług dostępnych na Platformie, posiadająca indywidualny Login i Hasło;
 6. Rejestracja – procedura polegająca na utworzeniu przez Użytkownika indywidualnego Konta na Platformie, następująca poprzez uzupełnienie wskazanych w formularzu informacji oraz akceptację Regulaminu i udzieleniu wymaganych zgód. Rejestracja konta jest nieodpłatna, natomiast korzystanie z poszczególnych Produktów podlega opłacie określonym w Regulaminie Produktu oraz Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu Produktu;
 7. Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika, w której gromadzone są dane wprowadzone bądź nadesłane przez Użytkownika oraz informacje o jego aktywności na Platformie, dostępna po zalogowaniu (podanie Loginu i Hasła) i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w ramach Platformy, a także zakup i korzystanie odpłatne z Produktów na zasadach określonych w Regulaminie Produktu;
 8. Login – indywidualny, wybrany w trakcie Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, służący do uzyskania dostępu do Platformy;
 9. Usługa Przesyłu – usługa polegająca na wprowadzeniu Danych na Platformę;
 10. Usługa Przechowywania – usługa polegająca na udostępnieniu dla Danych Użytkownika przestrzeni dyskowej Platformy;
 11. Operator Płatności – dostawca usług płatniczych, którym jest PAYFORWAY, będący pośrednikiem w rozliczeniach transakcji zakupu Usług dokonanych przez Użytkownika na Platformie;
 12. Okres Przechowywania – czas przechowywania Dokumentów w przestrzeni dyskowej Platformy w trakcie korzystania z Platformy i dodatkowo przez okres 12 miesięcy od momentu zaprzestania korzystania. Przez zaprzestanie korzystania z Platformy uważa się w szczególności brak aktywności Użytkownika w okresie 12 miesięcy, rezygnację z korzystania usług Platformy. Bieg terminu Okresu Przechowywania rozpoczyna się w momencie umieszczenia Danych na Platformie. Materiały będą usuwane przez Administratora z Konta Użytkownika po upływie wskazanego wyżej Okresu Przechowywania.
 13. Umowa – umowa o dotycząca korzystania z Produktów za pośrednictwem Platformy oraz korzystania z Platformy, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu, zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 14. Regulamin Platformy – niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Platformy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Produkt – Usługa, produkt, świadczenie świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika jako świadczenie dodatkowe lub usługa dodatkowa świadczona przez Administratora poza Platformą lub jako dodatek do Platformy udostępniane w formie odpłatnej.
 16. Regulamin Produktu – regulamin określający szczegółowe zasady, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika korzystającego z Produktów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Produkt kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" – Usługa, produkt, polegające na odpłatnym świadczeniu przez Administratora na rzecz Użytkownika usługi dostępu do kursu on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" lub dostęp do kursu on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" wraz z prawem do godzinnej konsultacji udostępniane za pośrednictwem Platformy lub na stronie segin-roman.com.
III. KONTO UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe kwestie związane z utworzeniem konta na Platformie umożliwiającej dostęp do Produktu zostały zawarte w Regulaminie Platformy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

IV. USŁUGI DOSTĘPNE W PRODUKCIE

1. Umowy dotyczące Platformy zawierane są na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy natomiast umowy dotyczące Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Platformy.

2. Na Usługę Produktu kursu on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" składają się nierozłącznie:

- usługa Przesyłu;

- rejestracja Konta Użytkownika;

- usługa Przechowywania objęta Okresem Przechowywania;

- możliwość odpłatnego korzystania z Produktów za pośrednictwem Portalu;

- usługi określone w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;

3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" po zarejestrowaniu na Platformie oraz wykupieniu dostępu do Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce", co oznacza akceptację Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu oraz zawarcie Umowy z Administratorem.

4. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" przez złożenie na Platformie zamówienia obejmującego:

- wybór Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce";

- uiszczenie opłaty;

- realizację kroków obejmujących szczegółowe określenie zakupionego
Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" oraz akceptację Regulaminu Portalu niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z zamówieniem Produktu;

5. Założenie Konta na Portalu jest nieodpłatne natomiast korzystanie z Produktów następuje na zasadzie odpłatności określonej w Regulaminie Produktu. Tym samym korzystanie z Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" następuje na zasadzie odpłatności na zasadach opisanych w niniejszej Umowie po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Użytkownik chcąc korzystać z płatnej części Platformy oraz Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Szczegółowy Cennik i zakres Usług świadczonych przez Administratora w ramach Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" został opisany w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Okres w jakim musi zostać wykorzystany dostęp do Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" wynosi 12 miesięcy, po tym okresie Użytkownik pomimo wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem traci dostęp do Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce".

6. Aktywacja dostępu do Produktu dokonywana jest przez zalogowanego Użytkownika przez uiszczenie opłaty przy wykorzystaniu płatności elektronicznych realizowanych przez Operatora Płatności. Szczegółowy Cennik i zakres Usług świadczonych przez Administratora został opisany w Załączniku do Regulaminu Produktu.

7. W przypadku braku logowania do Platformy przez okres 12 miesięcy, Administrator zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika oraz jego Danych.

8. Umowa dotycząca korzystania z Platformy zawierana jest na czas nieoznaczony. Natomiast umowa dotycząca korzystania z Produktu zawierana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Platformy oraz korzystania z Produktów, Użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto. Użytkownik sam może rozwiązać Umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Po upływie ww. okresu Administrator usuwa wszystkie Dane Użytkownika z Platformy. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Administratora wskazany powyżej, bądź elektronicznie na adres mailowy Administratora: hello.poland.office@gmail.com.

9. Dostęp do Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" będzie możliwy dopiero po dokonaniu opłaty zgodnej z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Dostęp do odpłatnej części Portalu, tj. Produktów będzie umożliwiony po otrzymaniu od Operatora Płatności potwierdzenia uiszczenia przez Użytkownika opłaty za Produkt.

11. Operator Płatności udostępnia następujące formy płatności:

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

-płatności online, w tym płatności automatyczne;

12. Administrator Platformy Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" nie przetwarza i nie przechowuje tzw. wrażliwych danych karty płatniczych. Dane te będą przechowywane w systemie Operatora Płatności.

13. Administrator Platformy oraz Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" i Operator Płatności są zobowiązani akceptować wszelkie ograniczenia nałożone przez wydawcę karty płatniczej w zakresie płatności automatycznych, w szczególności wprowadzone limity (kwotowe lub ilościowe) dokonywanych transakcji.

14. Przed dokonaniem każdej transakcji Użytkownik zostanie poinformowany o kwocie do zapłaty w podsumowaniu zlecenia.

15. Każdorazowo na etapie podsumowania zlecenia, przed przekierowaniem na stronę Operatora Płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju płatności (płatność jednorazowa lub automatyczna).

16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z płatności automatycznych w zakładce profil.

17. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał płatności za pomocą kart płatniczych, termin realizacji Usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

18. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

19. Faktury za Usługi będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formacie elektronicznym w terminie do 7 dni od momentu uiszczenia opłaty. Faktura będzie przesyłana na adres email wskazany przez Użytkownika w momencie rejestracji Konta.

20. Administrator może zaproponować inną formę płatności za Usługi realizowane na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy w sytuacji, gdyby niemożliwe było zrealizowanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.

21. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.

22. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

23. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie" Klienta, w przypadku Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa HELLO POLAND świadczy Usługę po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane przez Użytkownika założenia konta i dokonaniu opłaty.

24. HELLO POLAND informuje ponadto, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy na udostępnienie treści cyfrowych w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu/Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

25. HELLO POLAND informuje jednocześnie, że Użytkownik, z zastrzeżeniem ustępów powyżej (w/w wskazanych przypadkach uprawnienie wygasa) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

26. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, powinien:

- W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć Stronę;

- W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676429, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000 zł, NIP: 7123338711, REGON: 367183795, lub drogą mailową na adres: hello.poland.office@gmail.com, formularz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

27. Użytkownik w celu odstąpienia od Umowy winien wysłać informację o odstąpieniu przed upływem w/w 14 dniowego terminu. Po jej otrzymaniu HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja, nr 6, lok. 3, 20-006, Lublin niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

28. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy, chyba, że świadczenie rozpoczęło się za zgodą Użytkownika, na zasadach opisanych powyżej w takim wypadku prawo do odstąpienia Użytkownikowi/konsumentowi nie przysługuje i nie otrzyma on tym samym zwrotu środków.


V. NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe kwestie związane z niedozwolonymi działaniami Użytkownika zostały opisane w Regulaminie Platformy stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

VI. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Platforma działa w oparciu o technologię plików cookie. Zasady zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych oraz zasady wykorzystywania plików cookie przez Administratora w celu właściwego działania Platformy są zawarte w Polityce prywatności i plików cookie, dostępnej pod adresem internetowym segin-roman.com.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Platformy, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie na Platformie, zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 3. Ograniczenie możliwości korzystania z Produktu może nastąpić w przypadku próby korzystania z Usługi jednocześnie na kilku Sprzętach lub w przypadku próby nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika w Serwisie. Informacja o wystąpieniu ograniczenia będzie dostępna w Serwisie w formie stosownego komunikatu planszowego. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń Klient powinien skontaktować się z Administratorem.
 4. W przypadku korzystania z Produktów, Administrator zastrzega możliwość przekierowania Użytkownika na stronę Produktu, na co Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę.
 5. Korzystanie z Produktu możliwe będzie poprzez kliknięcie stosownego odnośnika na Platformie lub poprzez bezpośrednie wejście do strony internetowej Produktu, o której Użytkownik będzie mógł powziąć informację lub zostanie o niej poinformowany.
VII. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Obowiązki Administratora zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie Platformy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Szczegółowe kwestie związane z zagadnieniami związanymi z prawami autorskimi zostały zawarte w Regulaminie Platformy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. ZASADY REKLAMACJI

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację na działanie Platformy lub Produktu oraz, którą Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć.
 2. Reklamacja może dotyczyć nieprawidłowości funkcjonowania Platformy lub Produktu, niewykonania lub nienależytego wykonania Produktu bądź nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu korzystania z Produktu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej: hello.poland.office@gmail.com.
 4. Reklamacje należy zgłosić przed upływem 5 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia nieprawidłowości będącej podstawą reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu pozostawiane będą bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (w tym dane osobowe, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.
 6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wymienionych w punkcie 5 danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator uprawniony jest do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
 8. Nie poinformowanie Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 10 dni kalendarzowych od upływu terminu wskazanego w punkcie 7, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na ingerencję Administratora w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta lub Usług, a także na podejmowanie przez Administratora działań w ramach tejże struktury technicznej celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Konta lub Usług zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.
 10. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze. Reklamacje dotyczące usług płatniczych winny być kierowane bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane bezpośrednio do Administratora, nie będą rozpatrywane.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zasady odpowiedzialności zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie Platformy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa bądź zmian zasad funkcjonowania Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy lub Produktu kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" Zmienione wersje Regulaminu będą udostępniane na Platformie lub Produkcie kurs on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce" wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu. Informację o zmianach w Regulaminie Użytkownik otrzyma w sposób analogiczny, jak w przypadku udostępniania faktury elektronicznej. Wysłanie powiadomienia na adresy podane przy Rejestracji o zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną jest równoznaczne z jego dostarczeniem. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub z chwilą poinformowania o zmianie serwisu Użytkownika. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie i trybie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem podlegają ewentualnej kognicji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów wokół niniejszego Regulaminu i świadczenia usług przez Administratora jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w Aplikacji lub pod adresem segin-roman.com, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu produktu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: HELLO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Ja __________________________________________________________niżej podpisany, działający w imieniu _________________________________________________________ niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w zakresie „Usługi: ______________________________________________________".

Data przystąpienia do umowy: _________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): __________________________

Adres konsumenta: __________________________

Data: _____________________________________________ [ Podpis ]Załącznik Nr 2 do Regulaminu Produktu

Cennik dla kursu on-line „Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić biznes w Polsce"

firmy „HELLO POLAND" sp. z o.o., aktualny na dzień 1 marca 2022 r.

§ 1

1. Ceny za kurs on-line, świadczonego przez spółkę HELLO POLAND sp. z o.o.:§ 2

1. Zapłaty za wybrany pakiet, wskazany w § 1 ust. 1 Załącznika Nr 2. są płatne są z góry w chwili dokonania zakupu/zamówienia.

2. Z tytułu świadczonych Usług Administrator przesyła Użytkownikom faktury w formie elektronicznej na adres mailowy podany przy rejestracji kont.

§ 3

1. Zaprezentowany Cennik jest aktualny do momentu wprowadzenia ewentualnych zmian cen świadczenia Usług przez Administratora, o czym HELLO POLAND sp. z o.o. będzie informowało zainteresowanych za pomocą swojej strony internetowej i newslettera.

2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie możliwość zmian cen na świadczenie usług w związku z czasowymi promocjami, o których szczegółach klienci będą informowani na Portalu dostępnym pod adresem: segin-roman.com.

Made on
Tilda